REKLAMA

Miasto wdraża standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto wdraża standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Poprawa komfortu funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami mieszkających w naszym mieście to główny cel nowych Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków. Przyjęty zarządzeniem prezydenta dokument jest zbiorem wytycznych ujednolicających rozwiązania techniczne i przestrzenne opracowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, osobach starszych i opiekunach z dziećmi w wózkach.

Projektowanie przestrzeni miasta tak, by była dostosowana do potrzeb różnych grup użytkowników, jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Każda przestrzeń oraz obiekt użyteczności publicznej powinny umożliwiać różnym grupom społecznym maksymalnie samodzielne i pełne użytkowanie. Ważne jest zadbanie o mieszkańców, którzy mają w tym zakresie specjalne potrzeby – czyli osoby z niepełnosprawnościami, seniorów czy opiekunów z dziećmi w wózkach. 

Założeniem wprowadzonych zarządzeniem prezydenta miasta Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami. Standardy dostępności, jako zbiór wytycznych technicznych i przestrzennych, zostały opracowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Odnosząc się do obowiązujących przepisów, wskazują najbardziej preferowane rozwiązania mające osobom z niepełnosprawnościami, starszym mieszkańcom i turystom czy opiekunom z dziećmi w wózkach ułatwić funkcjonowanie w przestrzeni Krakowa.

Zwiększanie dostępności przestrzeni miasta

Przyjęcie standardów oraz wdrożenie ich do procedur planowania i realizacji inwestycji przez poszczególne wydziały i jednostki miasta pozwoli zwiększać dostępność przestrzeni publicznej oraz obiektów budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W dokumencie znalazły się wytyczne ujednolicające rozwiązania techniczne i przestrzenne. Dotyczą one ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej, terenów rekreacyjnych, placów zabaw oraz budynków i ich najbliższego otoczenia.

Wprowadzenie tych rozwiązań stworzy warunki do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami, pozwoli zwiększyć aktywność osób z niepełnosprawnościami, ułatwi integrację wszystkich mieszkańców, wpłynie na podniesienie jakości życia.

Wsparcie zespołu doradczo-konsultacyjnego

Równocześnie został powołany Zespół Doradczo-Konsultacyjny ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami na czele z Bogdanem Dąsalem, pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami i koordynatorem ds. dostępności.

Członkami zespołu, poza reprezentantami miasta, są przedstawiciele instytucji i fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz integracji. Do ich zadań należy rozpatrywanie i wydawanie opinii dotyczących zastosowanych w przestrzeni publicznej lub obiektach budowlanych rozwiązań alternatywnych zapewniających dostępność architektoniczną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zespół będzie też merytorycznie wspierał wydziały i jednostki miasta w działaniach z tego zakresu.

źródło: krakow.pl

Czytaj także